ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 40 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 40 นาย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 41 นาย

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำบที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 16 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 ราย
– ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็นข้าราชการในพระองค์
– ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 ราย


ดูข่าวต้นฉบับ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

© 2021 ข่าวสระบุรี - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress