โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์-ข้าราชการในพระองค์ 40 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์-ข้าราชการในพระองค์ 40 นาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 40 นาย 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์
โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 41 นาย

 • ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก
 • ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก
 • ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท
 • ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท
 • ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท
 • ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท
 • ว่าที่พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี ทรงพล ศรีคง เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์ เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี ชวลิต มะกรูดอินทร์ เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี โชค พูลละเอียด เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ หันไชยุงวา เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี กีรติ เอี่ยมดารา เป็น พันตรี
 • ว่าที่พันตรี ทศพล ไทยเย็น เป็น พันตรี

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์
โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 • ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

 • ว่าที่ร้อยเอก พลวัฒน์ นิธิชัย เป็น ร้อยเอก

 • ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น ร้อยเอก

 • ว่าที่ร้อยเอก ธวัชชัย คุ้มชนม์ เป็น ร้อยเอก

 • ว่าที่ร้อยเอก สุเทพ คงแก้ว เป็น ร้อยเอก

 • ว่าที่ร้อยเอกหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์ เป็น ร้อยเอกหญิง

 • ว่าที่ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ เป็น ร้อยเอกหญิง

 • ว่าที่ร้อยโท ดนัย ใจแปง เป็น ร้อยโท

 • ว่าที่ร้อยโท ณรงศักดิ์ ศรีพล เป็น ร้อยโท

 • ว่าที่ร้อยโทหญิง ธัญญะรัตน์ วรมานิน เป็น ร้อยโทหญิง

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์
โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 • ว่าที่ร้อยตรี สมนึก เจริญหลาย เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม พัชรพงษ์ เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี มนัส จันตะเภา เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี รัตนา เกษดี เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ภักดีบัณฑิต เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทัพนาค เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี ธนาการ เมวงษา เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี อรัญชัย มณีศรี เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี ชาติปรีชา สมบัติเจริญ เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี อดุล อ่อนตา เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี คำพุฒ สะเดาว์ เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ ธรรมธุระ เป็น ร้อยตร

 • ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ศักดา เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรี วิชัย แก้วเชื่อม เป็น ร้อยตรี

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยตรีหญิง

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำบที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 16 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม


ดูข่าวต้นฉบับ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

© 2021 ข่าวสระบุรี - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress